REKRUTACJA


REKRUTACJA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie
na rok szkolny 2017/2018

 1. Informacje podstawowe

W razie pytań i wątpliwości odnośnie  rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny
do sekretariatu szkoły tel. (12) 411 29 48

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  <STRONA LOGOWANIA>

Wnioski o przyjęcie do szkoły/zgłoszenia  można składać od 18 kwietnia  2017 do 08 maja  2017.

Uwaga

W dniu 28.04.2017 (piątek) o godz. 1630 odbędzie się test prób sprawności fizycznej do klas pierwszych sportowych. Przypominamy o obowiązku posiadania stroju sportowego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w teście.

Miejsce testu :

Hala Sportowa

 XXIV LO im. św. Jana Pawła II 

Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków

Na stronie http://www.portaledukacyjny.krakow.pl zamieszczony jest wykaz samorządowych szkół podstawowych. Przeglądając strony internetowe szkół, rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zapoznać się z ofertą szkół i dokonać wyboru szkoły podstawowej. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 1. Nowatorskie rozwiązania.

Charakterystyczną cechą naszych czasów jest zmniejszanie się spontanicznego zapotrzebowanie na wysiłek fizyczny, który jest niezbędny do normalnego funkcjonowania organizmu. Obecnie występuje trwała tendencja do eliminacji podstawowej, prostej aktywności fizycznej i zastępowania jej wysiłkiem intelektualnym. Powoduje to zmniejszenie obciążenia układu ruchu na rzecz zwiększenia obciążenia układu nerwowego. Skutkiem braku równowagi pomiędzy tymi dwiema równie ważnymi sferami rozwoju są wady postawy oraz wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych fizycznie, co współcześnie stanowi istotny problem społeczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz kontynuując sportowe tradycje naszej placówki ogłaszamy nabór do klasy pierwszej:

Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018:

 • A – Klasa  ogólnodostępna
 • B – Klasa sportowa
 • C – Klasa sportowa 

KLASY SPORTOWE

Klasa realizować będzie podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych wzbogaconą o bogatą ofertę zajęć sportowych, jako przygotowanie do wyczynowego uprawiania sportu w przyszłości. W ramach dziesięciu godzin wychowania fizycznego uczniowie zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia opracowanego przez Polski Związek Pływacki i realizowanego na bazie naszej szkoły objęci zostaną programem powszechnej nauki pływania, oraz ogólnego usprawnienia organizmu jako wstępnego etapu przygotowania do uprawiania pływania i innych sportów. W szczególności program zajęć obejmował będzie:

 • gry i zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające,
 • ćwiczenia korekcyjne,
 • nauczanie i opanowanie podstawowych umiejętności gimnastycznych :ćwiczenia zwinnościowe, gibkościowe i akrobatyczne,
 • naukę i doskonalenie pływania,
 • na dalszym etapie, trening pływacki

Warunkiem włączenia Kandydata w poczet uczniów klasy sportowej  jest pozytywnie zaliczony test prób sprawności fizycznej, który odbędzie się 28.04.2017 (piątek) o godz. 1630  (Miejsce testu : Hala Sportowa XXIV LO im. św. Jana Pawła II  ul.Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków) 

Zgodnie z zasadami wieloletniego programu szkolenia sportowego,  uczniowie klas sportowych po zakończeniu każdego etapu szkolenia  poddawani będą próbom sprawności fizycznej i podlegać  będą selekcji. Warunkiem przejścia na wyższy etap  będzie osiągnięcie celów etapowych , uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej oraz pozytywnej opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia .

Dla uczniów, którzy nie uzyskają  pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej   po pierwszym i drugim  etapie selekcji (klasa III SP- I etap, klasa VI –II etap) i nie uzyskają pozytywnej opinii trenera prowadzącego zajęcia, warunkującej  przejście na wyższy etap szkolenia, uzyskają szanse kontynuacji szkolenia w innych dyscyplinach , których szkolenie planowane jest w naszej szkole od klasy IV SP i po klasie VI   (np. kajakarstwo) w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Do SP nr 75 przyjmuje się uczniów:

 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkolną komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły i w miarę wolnych miejsc.

Ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły:

1. wniosku o przyjęcie do szkoły, pobranego z portalu edukacyjnego: www.krakow.elemento.pl
2. zaświadczenia o realizacji obowiązku przedszkolnego (wydany przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej)

3. podania o przyjęcie do szkoły (w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

4. informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (dokument wydany przez przedszkole lub oddział „0” szkoły podstawowej – kwiecień/czerwiec)

5. bilansu sześciolatka /oryginał/
6. kserokopia aktu urodzenia dziecka

Prosimy zabrać ze sobą: – dowód osobisty

Ogłoszenie wyników rekrutacji (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)  do oddziałów klas I zostaną ogłoszone 07 czerwca  2017 roku  

Od 08 czerwca do 16 czerwca należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do wybranej szkoły, natomiast 19 czerca  2017r  godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej (od 20 czerwca do 23 czerwca 2017 r)

Kryteria oraz wartość punktów poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2017/2018

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;

2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;

3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt;

4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt;

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;

6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt.

7) pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, w przypadku klas sportowych

Kryterium, o którym mowa w  pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

Kryteria, o których mowa w pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa  są odpowiednio:

1) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica – dla kryterium, o którym mowa w pkt 3;

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata – dla kryterium, o którym mowa w  pkt 6.

 Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 75 w Krakowie na rok szkolny 2017/2018.

 

od 07.04 (godz. 8:00) do 13.04 (do godz. 24:00 – zamknięcie etapu) Uzupełnianie oferty szkół, w tym liczby miejsc
18.04 – 08.05 Przyjmowanie wniosków w szkołach – w godzinach ustalonych przez dyrektora, uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców od 18.04 godz. 09.00 do 08.05

 

18.04 – 04.05 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych – w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

 

04.05 Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej – o godzinie ustalonej przez dyrektora
09.05 do godz. 24:00 – zamknięcie etapu Zakończenie wprowadzania wniosków przez szkoły
18.04 – 12.05 Weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
od 11.05 (godz. 9:00) do 01.06 (do godz. 24:00 – zamknięcie etapu) Edycja (w wyniku weryfikacji) wniosków przez szkoły
07.06 godz. 8:00 – możliwość drukowania list; godz. 9:00 – wywieszenie list; do godz. 24:00 zamknięcie etapu Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
od 08.06 (godz. 9:00) do 16.06 (do godz. 24:00 – zamknięcie etapu) Potwierdzanie woli przyjęcia
19.06 godz. 11:00 – możliwość drukowania list; godz. 12:00 – wywieszenie list; do godz. 24:00 zamknięcie etapu Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Rekrutacja uzupełniająca
20.06 – 23.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)
20.06 – 26.06 Rekrutacja uzupełniająca – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych – w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora
26.06 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej o godzinie ustalonej wyznaczonej przez dyrektora
13.06 – 26.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
11.07 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
12.07 – 17.07 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora
19.07 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Poradnie Medycyny Sportu:

 • Poradnia Medycyny Sportowej – 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22, tel. 12 623 01 48, artromed.pl
 • Poradnia Medycyny Sportowej – ZLR „Podgórze” 31-315 Kraków ul. Szwedzka 27, tel. 12 631 19 90.
 • NZOZ „HIPOKRATES-MED.” Sp.z.o.o. – 31-308 Kraków , ul. Nałkowskiego 1, tel.12 626 09 99.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – dr. Wojciech Gawroński,   Medicina SportivaPractica – 31-553 Kraków ul. Cystersów 12/5 tel. 509 230 480.
 • NZOZ „ Śródmieście” Sp. z.o.o. Poradnia Medycyny Sportowej – 31-548 Kraków   Pokoju 4,  tel. 12 411 70 30.
 • NZOZ EUROMED – Poradnia Sportowo Lekarska 32-200 Wieliczka ul. Szpunara 19, 12 278 40 00, www.euromed24.pl
 • JCM – Jurajskie Centrum Medyczne, ul. Wierzyńskiego 9, 30-198 Kraków, tel. 12 622-88-80

Dodatkowe informacje, ewentualne zapytania należy kierować pod adres: biuro@uksgalicja.pl